_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

czwartek, 13 października 2011

Z księgarskiej półki - Pierwsza w Polsce monografia poświęcona myśli Franciszka Suáreza.

Robert Goczał

ONTO-TEO-LOGIA

Status bytu realnego i myślnego w metafizyce Franciszka Suáreza.


Wydawnictwo WARSZAWSKA FIRMA WYDAWNICZA, Warszawa 2011
ISBN: 978-83-61748-45-8
format: 157x228, ss. 543, oprawa: twarda, cena: 69,00 zł

Książka przedstawia ontologię bytu realnego i myślnego ujętą w szerokim kontekście systemowym filozofii i i teologii F. Suáreza, którego oddziaływanie w Europie na przełomie XVI i XVII wieku oraz wpływ na filozofię nowożytną był ogromny. Zasadnicze znaczenie dla postawionych celów w książce miała analiza egzegetyczno rekonstrukcyjna w aspekcie opis-wyjaśnienie głównego traktatumetafizycznego Suáreza, jakim jest Disputationes metaphysicae, a także innych, m.in. Commentaria una cum quaestionibus inlibros Aristotelis.Przeprowadzona analiza ukazuje, jak należy rozumieć teorię bytu realnego i myślnego na płaszczyźnie wiedzy metafizycznej, a zarazem zmierzała do ukazania nowej, filozoficzno-teologicznej perspektywy interpretowania.Każde zatem z zagadnień opisanych w książce stanowi obraz teorii bytów, które tworzą podstawową przestrzeń epistemologiczną. Kompleksowa eksplikacja wszystkich kontekstów (metafizycznych, logicznych, semiotycznych, teologicznych, doktrynalnych) pozwoliła na adekwatne usytuowanie tych teorii w obszarze naczelnych założeń metafizyki F. Suáreza. Suárezjańskie połączenie teologii z metafizyką w zwarty system pojęć ontologii bytu realnego i myślnego – koherentny pod względem merytorycznym, gdzie przedmiotem metafizyki jest “ens inquantum ens reale”, a ściślej “istota” (essentia) uprzedmiotowione pojęcie “bytu”, a teologii “Bóg” (pojęty w metafizyce w aspekcie zasad transcendentalnych), kres ludzkiego poznania – pozwala na opisanie metafizyki Suáreza jako swoistej “Onto-Teo-Logii”, w której centrum między bytem świata a intelektem człowieka stoi teoria istnienia Absolutu.

RECENZJE

„W polskiej literaturze filozoficznej zauważa się brak monografii na temat Franciszka Suáreza i jego filozofii, która przecież oddziałała bardzo znacząco na dzieje filozofii nowożytnej i współczesnej. Z tej racji przygotowana przez dr Roberta Goczała książka jest monografią oczekiwaną i bogaci w znaczący sposób polską literaturę filozoficzną. Analizy, które czytelnik napotka w książce, zostały przeprowadzone bardzo rzetelnie z uwzględnieniem tak literatury przedmiotu jak i innych opracowań. Autor wykorzystał bogato zgromadzone źródła, w których zawarte były informacje na temat problematyki statusu bytu realnego i myślnego. Przypisy dają świadectwo dobrego merytorycznego przygotowania Autora, jego erudycji oraz dowodzą zasadność przytaczanych poglądów i interpretacji. Książka zawiera bardzo cenny materiał, rzetelnie opracowany i starannie przez Autora zredagowany. Podjęta problematyka jest trudna i wymagała dobrej znajomości filozofii nie tylko Suáreza, ale także Arystotelesa, Awicenny, Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota i innych. Autor z tego zadania wywiązał się bardzo dobrze. Polecam zatem książkę jako poznawczo wartościową i ważną”

Ks.prof.dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Katedra Metafizyki KUL

“Książka ta jako całość jest rozprawą wypełniającą poważną lukę w polskiej literaturze filozoficznej, gdyż chodzi o klasyczną koncepcję filozofii nurtu realistycznego wersji arystotelesowsko-tomistycznej epoki Odrodzenia. Jest książką, w której przy okazji charakterystyki statusu bytu realnego i bytu myślnego w metafizyce.Autor dokonał prezentacji wielostronnej i wielowątkowej całokształtu filozofii Fr.Suáreza. Biorąc pod uwagę wszystkie dane dotyczące recenzowanej książki, a szczególnie pod uwagę, z jednej strony pozycję Fr. Suáreza jako filozofa w europejskiej myśli filozoficznej epoki Odrodzenia, z drugiej strony brak w polskiej literaturze filozoficznej monografii prezentującej filozofię Fr.Suáreza jako filozofa epoki Odrodzenia, zarazem reprezentanta filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, nie opublikowanie tej książki byłoby, jeśli nie błędem, to przynajmniej wielkim nieporozumieniem.”

x. prof. dr hab. Edmund Morawiec
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

O AUTORZE

Robert Goczał: Autor licznych publikacji, m.in. w przedmiocie badań nad metafizyką i filozofią iberyjską odrodzeniową: „Suárez’s Ontology of Being of Reason and Proving The Existence of God – The New Perspective in Philosophy”, „The Distinction between »esse and essentia« in The Seventeenth Century Iberian Philosophy — Structural and Fundamental Integrity of Being”. Uczestnik wielu konferencji i sympozjów naukowych, także w Hiszpanii i Portugalii. Przyczynił się do nawiązania międzynarodowej współpracy z placówkami naukowymi w projektach na rzecz badania filozofii iberyjskiej XVI i XVII wieku. Dr Goczał współpracuje z University of St. Thomas w Houston; Marquette University w Milwaukee; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Granada; Universidade de Coimbra. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu SITA; Society for Medieval Logic and Metaphysics; The Society for Medieval and Renaissance Philosophy. Dorobek naukowy oraz współpracę z ośrodkami naukowymi zarówno w Europie, jak i w Ameryce dopełniają staże i stypendia w Stanach Zjednoczonych oraz Portugalii, a także liczne zagraniczne spotkania poświęcone nauce i sztuce średniowiecznej oraz renesansowej. Dr Goczał pracuje w projektach badawczych i translatorskich z przedstawicielami The School of Arts & Sciences and The Philosophy Department w Pontifical Institute of Mediaeval Studies w Toronto, jak również współpracował z prof. Mary Catherine Sommers, prof. Johnem Doyle’em, wybitnym znawcą filozofii iberyjskiej, oraz prof. Johnem Deely, znawcą filozofii Jana od św. Tomasza. Pracował także na zlecenie Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wygłaszał prelekcje na Universidade de Coimbra w Portugalii oraz dla Polskiej Akademii Nauk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN). Badania dra Goczała obejmują okres filozofii średniowiecznej jako problemowego zaplecza odrodzeniowej filozofii, zwłaszcza iberyjskiej, a przede wszystkim filozofii nowożytnej w aspekcie wpływów myśli metafizycznej i logicznej średniowiecza oraz renesansu na rozwój racjonalizmu nowożytnego.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Printfriendly


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://rzymski-katolik.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html
Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.
Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.